Strategi 2018-2020

STRATEGI FOR STABEKK TENNISKLUBB 2018 – 2020

I denne publikasjon presenteres en strategi for hvordan Stabekk Tennisklubb (STK) skal bli en enda bedre klubb de neste to årene. Siktemålet er en klubb med overskudd i driftsregnskapet som kan brukes til gode treningsopplegg og vedlikehold og oppgradering av anlegget i et samarbeid med Stiftelsen. Det er ikke lenger bare viktig at klubbens tilbud øker i kvantitet, men også i kvalitet ved at det har riktig innhold.

Stabekk, 13. mars 2018

 

Styreleder Egil Andre Berglund

Nestleder Rita Worren

Styremedlem Knut Are Okstad

Styremedlem Kim Falster

Styremedlem Jan Dahm-Simonsen

Styremedlem Hege Sjo

Vara Erik Bolin

Vara Cecilie Serck-Hanssen

Daglig leder Line Hawken

 

 

 • SAMMENDRAG

 

 

Stabekk Tennisklubb er medlem av NTF og underlagt NIFs vedtekter og lover.

Handlingsplanen er en oppdatering og videreføring av Strategiplan for 2016-2018.

Dokumentet skal:

1. Være retningsgivende for valgte styrende organers (styret og dets underkomiteer) arbeid.

2. Gi retningslinjer for det tennisfaglige arbeidet til klubbens daglige leder og trenere.

3. Informere klubbens medlemmer, foreldre, klubber, Regionen, Norges Tennisforbund og Norges Idrettsforbund om hvordan vi driver klubben

 

Visjon: En klubb for livet

Mål: Å beholde så mange spillere så lenge som mulig ved å gi et godt sportslig tilbud til alle aldersgrupper og nivåer.

Hovedoppgaven for Stabekk Tennisklubb (STK) i perioden 2018 til 2020 er å være en ledende klubb i Norge. Målet er å gi et godt sportslig tilbud til alle aldersgrupper og nivåer slik at man beholder så mange spillere så lenge som mulig. Hovedfokus skal være å skape en kultur som bidrar til at alle føler seg velkommen.

 1. Stabekk tennisskole skal gi barn og ungdom i vårt nærområde et tilbud om å lære tennis etter moderne treningsmetoder.
 2. Gi spillere fra 10 år og oppover til seniornivå mulighet til å utøve sporten som konkurranseidrett.  Målet er å få flere ivrige konkurransespillere i gruppene U12, U14, U 16 og U19, som hevder seg helt i toppen på seniorplan - både lagmessig og individuelt, helst med flest mulig som har gått gradene i STK.
 3. Ha et tilbud av aktiviteter til alle aldersgrupper og nivåer.
 4. Gi aktive spillere i aldersgruppen 19-35 år som går på college, videreutdanning eller nyetablert i jobb et tilbud gjennom sparring og lagtrening.
 5. I et samarbeid med Stiftelsen og myndighetene sørge for godt og moderne anlegg (utebaner, hall m.v.).
 6. En sunn økonomi og kostnadseffektiv drift.

Konkrete mål for perioden 2018-2020 for STK er

1. Lage en liten samlingsplass, tribune, minitennisbaner, evt padelbane, og beplanting. Sikre et forsvarlig vedlikehold av ute- og inneanlegget.

2. Beholde høyt belegg på inne- og utebanene.

3. Få flere aktiviteter som klubbens medlemmer kan nyte godt av, spesielt i helgene. Minst 18 camper/arrangement i helgene og det skal være aktiviteter for spiller på alle nivåer.

4. Forbedre Stabekk Tennisskole slik at rekrutteringsgrunnlaget for Konkurransegruppen økes.

5. Ytterligere forbedre og effektivisere aktivitetene til Konkurransegruppen, bl.a slik at vi kan hevde oss i alle klassene i juniortennis (fra U12 til og med U19), og slik at våre elitelag i størst mulig grad har deltakere som har gått gradene i klubben.

6. en økning i antall Stabekkspillere som deltar i NM og landsmesterskapet (u12) i 2019 sammenlignet med 2018.

7. Stabekk Tennisklubb skal ha en sunn økonomi og drive klubben kostnadseffektivt. Inntektene påvirkes primært av baneutnyttelse og timepriser. Det overordnede målet for klubben om å gi et godt tilbud på tvers av medlemmenes alder og nivå er førende for både fordeling av baner, trenertimer og timepriser. I fordelingen av baner og fastsettelsen av timepriser, er målet å maksimalisere baneutnyttelsen innenfor rammen av å gi alle et godt tilbud og å oppnå et sunt økonomisk resultat.

8. Baneutleie i hallen skal ha et belegg på 80% eller mer (inkludert baner benyttet til trening).

 

KLUBBENS VERDIER

 

Alle som kommer til klubben skal føle seg velkommen. Trivsel er derfor et nøkkelord.

Stabekk Tennisklubb skal framstå som en ansvarsfull klubb der sunne og veloverveide verdier representerer våre grunnleggende holdninger, samt styre de valg som til enhver tid skal fattes. Det anses som viktig for klubben og dens medlemmer at all dialog og omgang preges av

 • Ærlighet
 • Respekt
 • God Sportsånd
 • Inkludering
 • Nulltoleranse for mobbingANLEGGET

 

3.1 Hallen

Hallen er relativt ny, med fem hardcourt baner av typen Latex-ite Softcourt. Fellesarealene består av dame- og herregarderobe som begge har låsbare skap og dusjer. Et enkelt utstyrt treningsrom, ballrom og lagerrom, samt en mezzanine mellom bane 3 og 4 med sitteplass til 40-50 personer. Vi har også et møterom/TFO-rom, kjøkken, og to trenerkontorer. Det er også en container for oppevaring av utstyr til utendørsbruk.

3.2 Uteanlegget

Utendørsanlegget har syv grusbaner med naturgrus på teppe av typen ClayTech. Banene er utstyrt med et automatisk vanningsanlegg og krever forholdsvis lite vedlikehold. Banene har gode dreneringsegenskaper, noe som gjør at utesesongen blir ca 2 måneder lenger enn tidligere.

3.3 Vedlikehold, oppussing

Det er viktig for medlemmenes opplevelse av klubben og tiltrekningskraften på sponsorer at hallen holdes i god stand utvendig og innvending. Det blir foretatt løpende vedlikehold av banene og hallen.

Multiconsult har på oppdrag av Stiftelsen utført en bygningsteknisk tilstandsvurdering av tennishallen og konklusjonen er at bygget er i god stand alder tatt i betraktning. Anbefalte tiltak for utbedringer vil beløpe seg til ca 60.000,- kommende år. Multiconsult har videre utarbeidet et forslag til plan for periodisk vedlikehold som kan forventes i de neste 10 årene. Vedlikehold av hallen dekkes av stiftelsen og klubben betaler halleie til stiftelsen.  

3.4 Mål – og prising

Stabekk TK skal ha et tidsriktig anlegg. Prisen på å spille tennis hos oss skal speile kvaliteten på anlegget. Inntektene må være store nok til at det kan settes av penger til vedlikehold gjennom halleien til stiftelsen. Samtidig er vi et idrettslag, så det er ikke noe krav til overskudd utover at det sikrer et godt anlegg og sunn drift av tennisklubben.

3.5 Kapasitet og baneutnyttelse

Baneutnyttelsen skal reflektere målet om å gi et godt tilbud til alle grupper i medlemsmassen. Det innebærer at fordeling av timer må skje på en måte som sikrer målet og gir en god økonomi.

Med en medlemsmasse på omtrent tusen medlemmer utnytter klubben nå i stor grad hele kapasiteten. Fordelingen av timer, trenere og baner følger om lag en tredeling mellom barnegruppene, konkurransegrupper og voksne.

Tennisanlegget ligger i et område hvor det har funnet sted utbygging av boliger og økning i befolkningen de siste 20 år, med mange barne-, ungdoms- og videregående skoler nær anlegget. Det er et område med mye barn og ungdom og rekrutteringspotensialet er meget godt. Konkurrerende idretter er særlig fotball, håndball, bandy og ishockey.

STK er liten i internasjonal målestokk, men en ganske stor eliteklubb etter norske forhold. Klubben har hevdet seg helt i toppen av norsk tennis. Vi vant NM for lag for damer for få år siden og har titler individuelt. Målet fremover må bl a være forbedring av tennistilbudet for de minste og de som starter med tennis, da pedagogisk riktig tennislæring skaper mestring, interesse og lojalitet til klubben. Videre bør konkurransemodellen for klubben opprettholdes slik at de som ønsker å konkurrere på høyere nivå kan få et kvalitativt godt tilbud i klubben.  Til slutt ønsker klubben å sikre at mosjonister og veteranspillere får mulighet til kurs og deltakelse på lag, sistnevnte basert på spillestyrke, ikke ansiennitet.

Det vil bli lagt ekstra vekt på å benytte anlegget i helgene ved å arrangere flere helgeaktiviteter. Trenerne har helgejobbing som en del av arbeidskontrakten.

Kapasiteten på utebanene er relativt god. Belegget på innebanene er meget godt alle dager.

Styret har vedtatt et tak på ca.1000 medlemmer og ved årsslutt 2017 hadde klubben 1087 medlemmer. Det er fortsatt mulig å ta inn flere medlemmer mellom 4-8 år, da disse ikke legger beslag på store ressurser. En økning i denne aldersgruppen betyr en økning av rekrutteringsgrunnlaget. Når det gjelder kursvirksomheten opererer man med ventelister for de fleste aldersgrupper. Det samme gjelder konkurransegruppen, som skal være et tilbud for de ivrige og flinkeste, ikke et rent breddetilbud.

I utgangspunktet er det ingen grunn til å sette målene godt mosjonisttilbud opp mot tennisskole/konkurransetennis. Tvert imot er et bredest mulig trimtilbud og flest mulig medlemmer en god basis og forutsetning for konkurransetennis. Det er flere eksempler på klubber som sluttet med konkurransetennis og talentutvikling for “bare” å ha mosjonstennis. Resultatene i slike tilfeller er at tennisaktivitetene blir redusert. På den annen side kan ikke konkurransetennis eksistere i et vakuum. Det må ses som en del av et samlet fritids- og aktivitetstilbud hvor idrettens sosiale rolle som nevnt er viktig. Det er også verdt å merke seg samspillet mellom tennisskolen og konkurransegruppen. Tennisskolen er den som i første rekke rettferdiggjør statlig og kommunal støtte. Uten en aktiv tennisskole vil vi ikke kunne få politisk støtte og goodwill fra nærmiljøet på samme måte som vi har i dag. Tennisskolen utgjør rekrutteringsgrunnlaget for konkurransetennisen. Det er også en økonomisk sammenheng mellom tennisskolen med høy deltakelse og relativt mange barn pr bane og trener, og konkurransetennisen hvor det er færre barn pr bane og trener. Unge tennisspillere i klubben vil typisk bidra mer til klubbens inntekter og mindre på utgiftssiden de første årene i tennisskolen, enn årene som samme spiller er i konkurransegruppen. For en sunn drift bør tennisskolen og konkurransegruppen som samlet aldri gå i minus.

For klubben er det viktig å utvikle gruppetimer. Dette vil gi flere medlemmer et tilbud enn det et utstrakt salg av privattimer og faste timer gjør. Det vil også gi klubben høyere inntekter. I tillegg vil gruppetimer med trener bidra til at klubben får benyttet trenerne til inntektsgivende arbeid.  

 

SPORTSLIG VIRKSOMHET

 

4.1 Innledning

Målsetning:

 • En omfattende breddevirksomhet
 • Få fram så gode turneringsspillere som mulig (nasjonal elite)
 • En rød tråd i utviklingen fra tennislek til elite gjennom godt utdannede trenere.

Basert på et vesentlig større aktivitetsnivå, flere ansatte og ønsker om videreutvikling av klubben, vil styret rendyrke de viktigste funksjonene. Klubben ønsker at daglig styring av administrasjon og sport skal gjøres av klubbens administrasjon og sportslige team, og slik at styret har oversikt og passer på at klubbens vedtekter, strategi og målsetninger blir fulgt og nås. Klubbens mål er videre at ansettelser av sportslig team gjøres på basis av at alle grupper, dvs de yngste, konkurransegruppen, mosjonistene og veteranene skal ha et trenertilbud som er høyt kvalifisert og egnet til å gi best mulig treningstilbud og oppfølgning for de respektive gruppene.  Pr. 1. januar 2018 har Stabekk TK daglig leder, vaktmester og to trenere i 100 % stilling. Øvrige trenere utgjør 2,5 årsverk.  

4.2 Breddegrupper

Våre breddegrupper er beregnet på alle barn og ungdom som har lyst til å spille tennis. Vi har i dag kurs for barn og ungdom hver dag kl. 14-18. Stabekk følger Tennisforbundets system, Play and Stay, som innebærer at tennisskolen er inndelt i nivåene rød, orange og grønt, og det benyttes med mykere baller på mindre baner med mininett. Dette innebærer at det kan være flere barn på banen i de yngste aldersgruppene og en bedre utnyttelse av arealene. Pr 31. desember 2017 har klubben ca 250 barn og ungdom i tennisskolen. Treningen er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

TFO er et tilbud til spillere i 1.-4. klasse som har behov for å være på klubben inntil de blir hentet innen kl. 17. Klubben tilbyr å hente spillerne med taxi fra fire nærliggende skoler. Etter tennis kan barna gjøre lekser, spille spill og leke.  Administrasjonen og de ansvarlige trenerne for Tennisskolen vil følge opp deltakerne i tennisskolen, og sørge for at de som er ivrige kommer over i neste trinn i utviklingen. I tillegg har administrasjonen og sportslig team ansvar for et prosjekt for å få flere medlemmer i aldersgruppen 4-8 år. Per desember 2017 hadde vi 115 deltagere på kurs i denne aldersgruppen.

Det er viktig at Tennisskolen har fokus på kvalitet. Oppholdet i tennisskolen er avgjørende for at barna fortsetter med tennis, enten som konkurransespillere eller mosjonister. Hovedpoenget i denne fasen er å skape interesse for tennis, og all aktivitet bør være preget av moro. Tennis bør gå sammen med andre former for idretter/fysisk aktivitet. Tennisinstruksjonen holdes i enkle former, og målet med all aktivitet er grunnleggende ballkontroll.

4.3 Tennis for voksne

Et hovedmål for STK er å gi et bredt tennistilbud til områdets befolkning fra barn til pensjonister: Tennis for alle. Det betyr at tennis som mosjons- og trimaktivitet for alle aldersgrupper er et viktig delmål. Klubben har voksenkurs fra nybegynnerkurs til videregående. Det er pr 31. desember 2017 160 deltagere på voksenkurs. I helgene er det også egne kurs, inkludert cardiotennis.

4.4 Konkurransespill

4.4.1 Generelt

Klubben har trening for konkurransegruppen fra kl. 15-20 mandag til torsdag. Målet er å skape miljøer i hver alder. Det vil føre til at flere fortsetter og at noen spillere kommer på meget høyt nivå. Gruppen ønsker i størst mulig grad å reise i gruppe, og å både vinne og tape sammen. De mest ivrige deltakerne i tennisskolen/juniortrening kan bli tilbudt å være med i rekruttgruppen det året de fyller 11 år og i konkurransegruppen fra det året de fyller 13 år. Det er trenerteamet som bestemmer hvilke spillere som får tilbud om deltagelse. Disse kriteriene legges til grunn for inntak:

- Spillestyrke/ferdigheter

- Turneringsdeltagelse

- Foreldreengasjement – foreldre med spillere i denne gruppen må bidra på turneringer, reiser/samlinger, etc.

- Holdning / Treningsdisiplin

- Delta i organisert trening minimum tre ganger i uken hele året

- Egentrening, minimum halvparten mengde i forhold til den organiserte treningen

- Delta på fysisk trening, evt annen idrett i tillegg til tennis

Stabekk TK skal være best på trening. I konkurransegruppa skal det være et godt miljø hvor man hjelper hverandre på trening, selv om man er konkurrenter i turneringer. Utøverne skal bevisstgjøres sitt eget ansvar, og oppfordres til egentrening under veiledning.

Det er viktig at konkurransetennistilbudet er tilpasset klubbens bane- og trenerkapasitet og økonomi. Konkurransegruppas andel av klubbens samlede økonomiske ressurser skal være allment akseptert av medlemmene.

Konkurransespillere vil få organisert oppfølging ved utvalgte turneringer, og det arrangeres årlige reiser for konkurransegruppa. Reisene er i hovedsak finansiert av spillerne selv, og ofte i samarbeid med «vennskapsklubber» eller andre kontakter. Et overordnet sportslig mål er å oppnå at mange spillere fra klubben deltar i NM og andre store turneringer. Det forventes at konkurransespillere representerer klubben i individuelle turneringer, seriespill og lagturneringer.

De fleste konkurransemiljøene i norsk tennis er små. Det er få toppspillere i hver klubb. Det er også relativt ressurskrevende med konkurransespillere. De spiller ofte, og har mye treneroppfølging. For Stabekk TK vil det være naturlig å samarbeide med andre klubber. Trenerne oppfordres til aktivt å samarbeide på tvers av klubbgrensene for å få satt sammen gode treninger og treningsgrupper for våre spillere.

Klubben har et samarbeid og ønsker et fortsatt samarbeid med NTG og NTG-U da mange av klubbens spillere går på disse idrettsskolene.

 

 • Nærmere om rekruttgruppen

 

Spillere i alderen 10-13 er i den såkalte “motoriske gullalder”, en meget viktig alder for utviklingen av tennisspillere. Spillere på dette alderstrinnet bør drive med allsidig ball-lek. Fysisk trening med vekt på spenst og hurtighet, legges inn som et viktig supplement til tennistreningen. På dette alderstrinnet bør spillerne ideelt sett lære alle slag med en full svingbevegelse. Selv om mye av instruksjonen, fremdeles av praktiske og kapasitetsmessige grunner foregår i grupper, vil den enkelte spiller være mottakelig for individuell oppfølging. Konkurransemomenter introduseres, men antall kamper pr. år bør være fornuftig. Samarbeid med foreldre er viktig.

 

 • Konkurransespillere 13-16 år

 

I treningen bør en i tillegg til teknikk, også legge vekt på strategi, taktikk og spilleforståelse. En ivrig spiller i denne aldersgruppen bør ha minst en time hovedvekt på individuell (teknisk-taktisk) trening. Det vil bli lagt stor vekt på at spilleren selv følger opp med egentrening, for eksempel i helgene hvor det ikke er turneringer. Hver spiller må (sammen med klubbtrenerne) evaluere seg selv i forhold til disse arbeidsoppgavene, og lage en prioriteringsliste. Det vil bli tatt hensyn til alder og til individuelle arbeidsoppgaver. Fysisk trening med vekt på spenst og hurtighet legges inn som supplement til tennistreningen Mental trening kan bli brukt til å bevisstgjøre spilleren om trening og kamp.

Mange av de beste utøverne over 13 år går på tennisungdomsskole og idrettsgymnas som gir anledning til mer trening.

 

 • Konkurransespillere 17 år og eldre

 

Denne aldersgruppen vil i stor grad være mer selvstendig og de krever en annen oppfølging enn yngre spillere. Klubben vil i første rekke tilby trening med veiledning og oppfølging under turneringer. Spillerne vil oppfordres til egentrening innenfor spillerens treningsopplegg. Målet for de fleste spillerne er å få tilbud om plass på universitet i USA med tennisopplegg. Spillere som ønsker å satse på høyeste nivå (WTA, ATP) vil måtte lage egne opplegg, men klubben vil, i den grad det er mulig og økonomisk forsvarlig, støtte slike spillere, f eks med subsidiert baneleie midt på dagen når det er ledig kapasitet.

Klubben ønsker å tilby spillere som enten har spilt på høyere nivå (collegetennis eller tilsvarende) og spiller på klubbens elitelag/øvrige seniorlag som er i aldersgruppen 20-35 år mulighet til å spille gratis som sparringspillere med klubbens eldre juniorer i konkurransegruppen, samt delta gratis på lagtreninger. Disse spillerne forplikter seg til gjengjeld til å delta på klubbens elitelag eller øvrige seniorlag.

 

 • Turneringer

 

Stabekk TK skal være en aktiv turneringsarrangør av turneringer i regi av Norges Tennisforbund. Klubben arrangerer årlig mellom 8-10 turneringer. I 2018 arrangerer klubben 8 turneringer. Trivsels- og turneringskomiteen anbefaler et lignende antall turneringer årlig i årene fremover. Alle grupper i klubben skal få tilbud om en turnering på hjemmebane. Selv med noe bistand fra klubbens trenere og daglig leder, er hver turnering avhengig av at medlemmene hjelper til med turneringsvakter og kioskvakter. Trivsels- og turneringskomiteen er ansvarlig for å finne en turneringsansvarlig for hver turnering som sørger for at oppgavene blir jevnt fordelt på medlemmene som deltar i turneringen.

Hver gruppe i klubben mottar forslag til turneringsplaner som kan brukes til planlegging av turneringsdeltagelse. Selve påmeldingen til de ulike turneringene er et individuelt ansvar. For å kunne delta i turneringer trenger spilleren en lisens og denne fås ved henvendelse til administrasjonen.

 

 

 • Lagtennis

 

Stabekk TK har 4 veteranlag (2 herre og 2 damelag), og 5 seniorlag (2 damelag og 3 herrelag). Klubben betaler påmeldingsavgift for lagene, og refunderer eventuelle reiseutgifter o.l. Lagdeltakelse er i hovedsak gratis for spillerne. Lagene er blanding av spillere fra konkurransegruppen og eldre spillere fra klubben. Lagene er rekrutteringslag til herrenes og damenes førstelag

Målet for Stabekk TK er å kjempe om NM-sluttspill i eliten for både herrer og damer. 2, og 3. laget bør ideelt være plassert i 1. og 2. divisjon for å skape en god læringsstige for yngre spillere. Lagtennis er en god læringsarena for yngre spillere, og en kjærkommen konkurranseform for eldre spillere. Det forventes at konkurransegruppens eldre juniorspillere, samt sparringspillere i aldersgruppen 20-35 år prioriterer lagturneringer fremfor individuelle turneringer ved kollisjon.

 

 • Godt miljø

 

Stabekk TK skal tilby aktiviteter som gir et hyggelig miljø for spillere, trenere, ansatte og tilskuere i alle aldre. Anlegget skal være et sted hvor barn og voksne trives. Klubben skal arrangere interne turneringer og samlinger gjennom hele året for klubbens juniorer, samt interne turneringer for våre voksne medlemmer. Godt miljø er viktig for alle medlemmer og de som jobber på klubben. For medlemmer handler det om å føle tilhørighet og føle stolthet for klubben. Det samme gjelder for konkurransespillere som i tillegg yter bedre i et lag. Samhold gir styrke.

Spesielt viktig i perioden fremover blir Trivsel- og turneringskomiteen, som skal fokusere på å skape trivelige arrangement på klubben.

Klubbens ansatte har en meget sentral rolle i dette arbeidet. Trenerne og daglig leder tilbringer mest tid av alle på klubben. Disse vil i praksis ha et stort ansvar for klubbens miljø og en god foreldredialog. Trenerne skal ta et ansvar og sørge for at banen er ryddig. Trenerne er klubbens sjel. Uten engasjerte og entusiastiske trenere vil ikke klubben nå sine mål. Trenernes ansvar strekker seg langt utover å stå på banen en klokketime.

 

 • Bygge kompetanse

 

Klubben skal til enhver tid ha en bred og god trenerstall med høyt utdannede trenere. Trenerne bør følge NTFs utdanningsprogram, og delta på etterutdanning og seminarer. Trenere skal være gode på forskjellige områder (som topptennis, sparring, rekrutt, tennisskole, tennislek, voksenkurs, fysisk trening, etc.), slik at vi kan tilby våre spillere et helhetlig tilbud. Det hviler et særskilt ansvar på de mer erfarne trenerne for at det gror frem yngre trenere i klubben. Juniorspillere som har interesse for å bli trenere må oppfordres og coaches slik at vi får ettervekst av lokale trenere som har hjerte i klubben.

Klubben kan tilrettelegge for faglig kompetanse ved at det tilbys etterutdanning og tiltak for å skape samhold og eierskap til klubben.

 

 • Kommunikasjon

 

God kommunikasjon har blitt enda viktigere som suksessfaktor for en moderne tennisklubb. Oppslagstavler og fast telefon har blitt erstattet av hjemmesider og elektroniske meldingstjenester. Levende, interaktiv og oppdatert hjemmeside er en betingelse. Bookingsystem med betaling på internett. Vi vil også intensivere vår kontakt med myndighetene. Klubben holder over 500 barn og ungdom i aktivitet, og er en naturlig samarbeidspartner for kommunen.

Klubben ønsker å ha en løpende, effektiv og informativ kommunikasjon med og mot klubbens medlemmer og foreldre.

Påmelding til de ulike aktivitetene foregår via hjemmesiden og det sendes ut faktura fra administrasjonen. Utestående til klubben må være oppgjort før man kan delta på nye kurs eller aktiviteter.

 

 • Økonomi og administrasjon

 

Økonomi og administrasjon

Stabekk Tennisklubb skal ha en sunn økonomi og drive kostnadseffektivt. Inntektene påvirkes primært av baneutnyttelse og timepriser. Det overordnede målet for klubben om å kunne gi et godt tilbud på tvers av medlemmenes alder og nivå er førende for både fordeling av baner, trenertimer og timepriser. I fordelingen av baner og fastsettelsen av timepriser, er målet å maksimere baneutnyttelsen innenfor rammen av å gi alle et godt tilbud og å oppnå et sunt økonomisk resultat.

Klubben skal over tid gå i økonomisk balanse. Eventuelle overskudd reinvesteres og brukes i tråd med målet for klubben.

Med om lag 1000 medlemmer opererer klubben nær full kapasitetsutnyttelse.

Stiftelsen Stabekk Tennishall eier tennisanlegget og tennisklubben betaler leie til stiftelsen på 1,85 mill. kroner årlig (2017). Leien skal blant annet dekke renter og avdrag på lån og planlagt vedlikehold av anlegget. Det er et mål å opparbeide et vedlikeholdsfond som kan dekke framtidige vedlikehold av anlegget både ute og inne.

Klubben har et arbeidsgiveransvar for 6-7 årsverk. Personalkostnadene utgjør omtrent 55 pst. av klubbens driftskostnader.

Klubben plikter blant annet å følge Internkontrollforskriften som gjelder krav fastsatt i

 • Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Forurensningsloven
 • Arbeidsmiljøloven

 

 • Sponsorer

 

Klubbens sponsoravtaler håndteres av Hans Henrik Wold, Sponsor og Mediasalg. Samlet utgjør sponsorbidraget ca. 3% av klubbens totale omsetning. For neste 3-års periode er målet at dette øker til 5%.

 

 • Avsluttende kommentarer

 

For neste 3-årsperiode arbeides det videre med å vedlikeholde anlegg og ytterligere forbedre økonomiske rutiner slik at klubben er sikret en sunn drift og et godt anlegg for våre medlemmer. Klubben har fokus på å videreutvikle tennisskolen, øke aktivitetsnivået for mosjonistene, samt å sørge for gode sportslige resultater over tid. Trenerteamet på klubben er det siste årene satt sammen for å sikre god kvalitativ trening for alle medlemsgruppene i klubben, slik at vi står godt rustet til å nå målene i strategien.

 

Telefon

67 12 02 66

Adresse

Nyveien 12, 1369 Stabekk

Epost

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok