Strategi 2022-2024

STRATEGI FOR STABEKK TENNISKLUBB 2022 – 2024

 

For neste 3-års periode arbeides det videre med å vedlikeholde anlegg og ytterligere forbedre økonomiske rutiner slik at klubben er sikret en sunn drift og et godt anlegg for våre medlemmer. Trenerteamet på klubben er det siste årene satt sammen for å sikre god kvalitativ trening for alle medlemsgruppene i klubben, slik at vi står godt rustet til å nå målene i strategien..

Styret valgt av årsmøte den 23. mars 2022

Styreleder Egil Andre Berglund

Nestleder Preben Dietrichson

Styremedlem Theis Helseth

Styremedlem Bård Gundersen

Styremedlem Kristina Skoggen

Styremedlem Diba Pirzad-Amoli

Varamedlem Camilla Sjuve

Varamedlem Une-Marie Kristoffersen

Daglig leder Line Hawken

Visjon: En klubb for livet.

Mål: Å beholde så mange spillere så lenge som mulig ved å gi et godt sportslig tilbud til alle aldersgrupper og nivåer

1.ORGANISASJON

Stiftelsen Tennishallen Stabekk og Stabekk Tennisklubb er registrert som to ulike organisasjoner med to separate organisasjonsnumre. Stiftelsen Tennishallen Stabekk er formelt eier av bygningsmasse og anlegg. Stabekk Tennisklubb er eneste leietaker av bygg og anlegget. Vedlikehold av hallen dekkes av Stiftelsen og klubben betaler halleie til stiftelsen.  

STIFTELSEN TENNISHALLEN STABEKK, (org. nr. 994740571) formål er å fremme den ideelle og idrettslige aktiviteten i Stabekk Tennisklubb, samt eierskap og drift av tennishall og uteanlegg. Stiftelsen er uten eget økonomisk formål.

STABEKK TENNISKLUBB er en Forening, et ideelt idrettslag (Org nr 971259949). 

Klubben ble stiftet 5.5.1922 og har adresse Nyveien 12, 1369 Stabekk.  Stabekk Tennisklubb slik den fremstår i dag er en sammenslåing av Stabekk TK og Jar TK i 2009 (stiftet 26.10.1932).

Klubben har en festeavtale med grunneier Bærum Kommune som løper fra 01.07.2007-01.07.2047. Klubben har igjen inngått en tomtefeste avtale med Stiftelsen. 

Stabekk Tennisklubb (STK) er medlem av Norges Tennisforbund og underlagt Norges Idrettsforbund’s vedtekter og lover. 

Årsmøte i Stabekk Tennisklubb er øverste organ i organisasjonen. Klubben er eiet av sine medlemmer.


1.2 Nytt styre fra 3. juni 2021

Styreleder Egil Andre Berglund Nestleder Hege Sjo
Styremedlem Preben Dietrichson
Styremedlem Kathrine Flaaten
Styremedlem Theis Helseth
Styremedlem Cecilie O. Lindseth
Kristina Skogen Bård Gundersen
Administrasjonens daglige leder Line Hawken

1.3 Valg- og Kontrollkomite

Valgkomiteens oppgaver er å foreslå medlemmer til styreposisjoner i Stabekk Tennisklubb. For å stille som kandidat i denne komiteen kreves en viss kjennskap til klubbens indre liv, strategier, utfordringer og medlemsstruktur. 

Kontrollkomiteen skal påse at klubbens økonomiske midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. Komiteen skal kontrollere at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens lover og beslutninger fattet av årsmøtet og av Norges Tennisforbunds generalforsamling/ Tennistinget.  Kontrollkomiteen skal forsikre seg om at organisasjonens indre økonomiske anliggende er forsvarlig og hensiktsmessig forvaltet. 

2.KLUBBENS HOVEDVERDIER

Alle som kommer til klubben skal føle seg velkommen.

Stabekk Tennisklubb skal fremstå som en ansvarsfull klubb der sunne og veloverveide verdier representerer våre grunnleggende holdninger. Trivsel er vår motivasjonsfaktor.

Det anses som viktig for klubben og dens medlemmer at all dialog og omgang preges av

 • Ærlighet
 • Respekt
 • God Sportsånd
 • Inkludering
 • Nulltoleranse for mobbing
3.STRATEGISK PLAN

STK’s Strategisk plan for 2020-2022 er en oppdatering og videreføring av Strategiplan for 2018-2020. 

Dokumentet skal være en handlingsplan og: 

          være retningsgivende for medlemmer av styrene i Stiftelsen Tennishallen Stabekk og Stabekk Tennisklubb og deres underkomiteer. 

          være et styringsdokument for administrasjon/ daglig leder og de ansatte/trenere i klubben.

          være et informasjonsdokument for klubbens medlemmer, foresatte, Norges Tennisforbund, Norges Idrettsforbund og allmennheten om hvordan STK driver klubben. 

4.ORGANISASJONSKART
5.MÅLSETTINGER

Hovedmålsetning for Stabekk Tennisklubb i perioden 2020 til 2022 er å forbli en ledende tennisklubb i Norge. 

Styret har ellers definert følgende strategier for organisasjonen:

5.1 Styret i STK’s jobber etter prinsippene om å drive klubben: 

 • til det beste for medlemmene
 • etter sunne forretningsmessige prinsipper
 • kostnadseffektivt med overskudd i driftsregnskapet
 • i samarbeid med lokale myndigheter for et best mulig tilpasset miljø for innbyggerne i kommunen. 

5.2 Styret i STK’s har satt følgende organisatoriske målsettinger for ansatte og tillitsvalgte: 

 • å skape en kultur som bidrar til at alle føler seg velkommen.
 • sørge for at medlemmer og tilreisende nyter et godt og moderne idrettsanlegg
 • lytte til medlemmene og iverksette tiltak som besluttes på Årsmøte
 • vurdere innsigelser og forslag fra medlemmene og så langt det er mulig – justere tilbudet.
 • beholde målsetting om belegg på 80% utnyttelse av inne- og utebaner
 • sikre et forsvarlig vedlikehold og en nødvendig oppgradering av ute- og inne anlegget. 
 • legge til rette for sponsorater i klubbens lokaler og uteområder.  

5.3 Styret i STK’s har satt følgende idrettslige målsetninger for ansatte og tillitsvalgte: 

 • å ha tilbud om gode treningsopplegg for barn, ungdom og voksne
 • å undervise i tennis etter moderne treningsmetoder. 
 • å tilrettelegge for konkurransespill og at alle får muligheten til å utøve sporten som konkurranseidrett
 • å beholde så mange spillere i klubben så lenge som mulig
 • å arrangere turneringer for alle alderssegmenter 

5.4 STK’s har definert 4 alderssegmenter i medlemsmassen. 

Det er definert følgende målsettinger mht de aldersmessige gruppene:

 • I segment 1 å drive og utvikle klubbens tennisskole for barn fra 4 år. 
 • I segment 2 å stimulere gruppene U12, U14, U16 og U18 til nasjonal og internasjonal konkurranse.
 • I segment 3 å gi aktive spillere i aldersgruppen 19-35 år, som går på college, er i videreutdanning eller er nyetablert i jobb, et tilbud gjennom sparring og lagtrening. 
 • I segment 4 å legge til rette for og utvikle veteraner, kvinner og menn til konkurranse – både lagmessig og individuelt gjennom klubbens aktivitetstilbud og deltagelse i lagserier. 

5.5 Konkrete mål for administrasjonen og de ansatte i perioden 2020-2022  

5.5.1 Konkrete administrative mål som ønskes gjennomført

  • å implementere nytt digitalt medlemsregister med integrasjon med NIF
  • å foreta en tilfredsundersøkelse/ medlemsundersøkelse
  • å forbedre hjemmesidene
  • tilrettelegge for utviklingen av en utendørs samlingsplass, tribune, mini tennisbaner, og beplanting.
  • forbedre utvidelse av hallen med en tilbud spesielt rettet mot barn < 12 år. 

5.5.2 Konkrete faglige mål for ansatte:

 • Tilrettelegge og forbedre aktiviteter for klubbens medlemmer.
 • Forbedre Stabekk Tennis skole slik at rekrutteringsgrunnlaget for Konkurransegruppen økes.
 • Arrangere minst 16 camper/arrangement i året med aktiviteter for spiller på alle nivåer og aldre.
 • Legge spesielt til rette for junior tennis fra Rødt Nivå til og med U18.
 • Legge til rette for at elitelag i størst mulig grad har deltakere som har gått gradene i klubben.
 • Stimulere til deltakelse i Norgesmesterskap og Landsmesterskapet (u12)
6.ANLEGGET

6.1 Hallen

Hallen ble ferdigstilt i 2010. Den har fem hardcourt baner av typen Latex-ite Softcourt. Fellesarealene består av dame- og herregarderobe som begge har låsbare skap og dusjer. I første etasje er det et enkelt utstyrt treningsrom, ballrom og lagerrom, samt en mezzanin i 2 etasje mellom bane 3 og 4 med sitteplass til 40-50 personer. Vi har også et møterom, kjøkken, og to trenerkontorer. Det er også en container for oppbevaring av utstyr til utendørs bruk.

MAKE Arkitekter har på oppdrag fra Stiftelsen i 2019 tegnet en utvidelse av den eksisterende hallen mellom dagens hall og utebanene. Målsettingen med prosjektet er å bedre tilbudet til barn og unge i kommunen og utvikle aktivitetstilbudet med forslagsvis og blant annet bordtennis, yoga, aerobic og andre helsefremmende aktiviteter. Tilbygget gir rom for et utvidet kjøkken, kiosk, terrasse og ute tribuner mot eksisterende utebaner. 

6.2 Sponsorer

Fra april 2016 har klubbens sponsoravtaler blitt håndtert av et eksternt selskap, Sponsor og Mediasalg. Dette har bidratt til at klubben har økt sine sponsorinntekter, samtidig som klubben har fått frigitt tid til administrative oppgaver, og til å bruke tid til å få til et bedre tilbud til sine medlemmer. I tillegg fremstår anlegget som mer profesjonelt.

I 2019 kom Datum inn som ny hovedsponsor. Dette er en avtale for perioden 01.01.2019-31.12.2023 med mulighet for forlengelse. Denne avtalen danner grunnlag for økonomisk stabilitet, sammen med våre andre langsiktige partnere.

Sponsorinntektene utgjør i dag i overkant av 3% av klubbens totale omsetning. Målet er at denne økes til 4 % for perioden 2020-2022. 

6.3 Uteanlegget

Utendørsanlegget har syv grusbaner med naturgrus på teppe av typen ClayTech. Banene er utstyrt med et automatisk vanningsanlegg og krever betydelig vedlikehold for å opprettholde god standard.

Etter 8 års drift vurderes grusen skiftet på utebanene neste periode.

Klubben har søkt kommunen om å inngå et samarbeid om etablering av et uteområde bestående av 3 mini/ touch baner på den østre delen av uteområde i Nyveien 4. Målsettingen er å bedre klubbens uteområde for unge og generelt allmennhet.  

6.4 Vedlikehold, oppussing

Det er viktig for medlemmenes opplevelse av klubben og tiltrekningskraften på sponsorer er at hallen holdes i god stand utvendig og innvendig. Det blir foretatt løpende vedlikehold av banene og hallen.

Multiconsult har anbefalt tiltak for utbedringer av bygningsmassen som er blitt gjennomført. Multiconsult har videre utarbeidet et forslag til plan for periodisk vedlikehold som kan forventes i de neste 10 årene. 

6.5 Mål – og prising

Stabekk TK skal ha et tidsriktig anlegg. Prisen på å spille tennis skal speile kvaliteten på anlegget. Inntektene må være store nok til at det kan settes av penger til vedlikehold gjennom hall leien til stiftelsen. Samtidig er klubben en ideell forening/ et idrettslag der det ikke skal være spesielle krav til overskudd utover det det å sikre sunn drift og opprettholde et godt anlegg. 

6.6 Kapasitet og bane utnyttelse 

STK er liten i internasjonal målestokk, men en ganske stor eliteklubb etter norske forhold. Klubben har hevdet seg helt i toppen av norsk tennis. Styret har vedtatt et tak på ca.1000 medlemmer. 

Tennisanlegget ligger i et område hvor det har funnet sted utbygging av boliger og økning i befolkningen de siste 20 år, med mange barne-, ungdoms- og videregående skoler nær anlegget. Det er et område med mye barn og ungdom og rekrutterings potensialet er meget godt. Konkurrerende idretter er særlig fotball, håndball, bandy og ishockey. 

Det legges opp til en dekningsgrad på 80% belegg på inne- og utebaner. 

Baneutnyttelsen skal reflektere målet om å gi et godt tilbud til alle grupper i medlemsmassen. Det innebærer at fordeling av timer må skje på en måte som sikrer målet og gir en god økonomi. 

Med en medlemsmasse på omtrent tusen medlemmer utnytter klubben nå i stor grad hele kapasiteten. Fordelingen av timer, trenere og baner følger om lag en tredeling mellom barnegruppene, konkurransegrupper og voksne. 

Konkurransegruppas andel av klubbens samlede økonomiske ressurser skal være allment akseptert av medlemmene i årsmøtet.

Det er viktig at konkurransetennis tilbudet er tilpasset klubbens bane- og trener kapasitet og økonomi. 

For klubben er det viktig å utvikle gruppetimer. Dette vil gi flere medlemmer et tilbud enn det et utstrakt salg av privattimer og faste timer gjør. 

7.BOOKINGSYSTEMET

Klubbens banebookingsystem, MATCHi, benyttes for reservering av både inne- og utebaner. Både medlemmer og ikke-medlemmer har mulighet til å reservere bane i hallen. Utebanene er kun for medlemmer.

Bookingsystemet styrer også lysene i hallen og vil fra 2022 være klubbens medlemssystem. Systemet  brukes allerede til påmelding til kurs og aktiviteter og som administrasjonens kursplanleggingssystem.  

8.SPORTSLIG VIRKSOMHET

Klubben har som målsetting å gi sine medlemmer et bredest mulig trimtilbud samtidig som det legges til rette for at flest mulig medlemmer får et godt basis tilbud for konkurransetennis. 

Klubben har et samarbeid og ønsker et fortsatt samarbeid med NTG Norges Toppidrettsgymnas  og NTG-Ungdomsskole da mange av klubbens spillere går på disse idrettsskolene. 

8.1 Tennisskolen

Tennisskolen utgjør rekrutteringsgrunnlaget for konkurransetennis. Klubben har derfor som målsetting å fokusere på barn og unge. 

Klubbens tennisskole er for barn og ungdom i nærområdet som har lyst til å lære å spille tennis. Stabekk følger Play and Stay systemet, som innebærer at tennisskolen er inndelt i nivåene rød, orange, grønt og gult, og det benyttes mykere baller på mindre baner med mininett for de yngste. Dette innebærer at det kan være flere barn på banen og en bedre utnyttelse av arealene. Pr 31. desember 2019 har klubben ca 300 barn og ungdom i tennisskolen. 

Det er viktig at Tennisskolen har fokus på kvalitet i treningen. Oppholdet i tennisskolen er avgjørende for at barna fortsetter med tennis, enten som konkurransespillere eller mosjonister. Hovedpoenget i denne fasen er å skape interesse for tennis, og all aktivitet bør være preget av moro. Tennis bør gå sammen med andre idretter/fysisk aktivitet. Tennisinstruksjonen holdes i enkle former, og målet med all aktivitet er grunnleggende ballkontroll. 

De ivrigste deltakerne i tennisskolen kan bli tilbudt å være med i observasjonsgruppen (se pkt 8.4.2)  det året de fyller 9 år og i konkurransegruppen fra det året de fyller 13 år. Det er trenerteamet som bestemmer hvilke spillere som får tilbud om deltagelse. 

8.2 TFO – Tennis Fritidsordning

TFO er et tilbud til spillere i 1.-4. klasse som har behov for å være på klubben inntil de blir hentet av foresatte etter jobb. Etter tennis kl 15 kan barna gjøre lekser og leke under oppsyn av en voksen. 

8.3 Tennis for voksne

Et av klubbens hovedmål er å gi et bredt tennistilbud til områdets befolkning fra barn til pensjonister: Tennis for alle. Det betyr at tennis som mosjons- og trimaktivitet for alle aldersgrupper er et viktig delmål. Klubben har voksenkurs fra nybegynnerkurs til videregående. Det er pr 31. desember 2019 180 deltagere på voksenkurs.

Klubben arrangerer formiddagsdouble mandag, onsdag og fredag kl 11-13 og alle som ønsker å delta på dette kan bli invitert via Spond. Det settes av baner og det er først-til-mølla påmelding.

8.4 Konkurransespill

Et overordnet sportslig mål er å oppnå at mange spillere fra klubben deltar i NM og andre store turneringer. Det forventes at konkurransespillere representerer klubben i individuelle turneringer, seriespill og lagturneringer.

Klubben vant NM for lag for damer for få år siden og klubben har vunnet flere individuelle titler. Målet fremover å forbedring tennistilbudet for de minste og de som starter med tennis. Styret er av den oppfatning at pedagogisk riktig tennislæring skaper mestring, interesse og lojalitet til klubben. 

Videre bør konkurransemodellen for klubben opprettholdes slik at de som ønsker å konkurrere på høyere nivå kan få et kvalitativt godt tilbud i klubben. Klubben ønsker også å sikre at mosjonister og veteranspillere får mulighet til kurs og deltakelse på lag, sistnevnte basert på spillestyrke, ikke ansiennitet. 

8.4.1 Generelt om konkurransespill 

I konkurransegruppa skal det være et godt miljø hvor man hjelper hverandre på trening, selv om man er konkurrenter i turneringer. Utøverne skal bevisstgjøres sitt eget ansvar, og oppfordres til egentrening. 

De fleste konkurransemiljøene i norsk tennis er små. Det er få toppspillere i hver klubb. Det er også relativt ressurskrevende med konkurransespillere. De spiller ofte, og har mye trener oppfølging. For Stabekk TK vil det være naturlig å samarbeide med andre klubber. Trenerne oppfordres til aktivt å samarbeide på tvers av klubb grensene for å få satt sammen gode treninger og treningsgrupper for våre spillere. 

Alle spillere som ønsker å delta i konkurransespill må vurdere følgende: 

 • Spillestyrke/ferdigheter
 • Turnerings deltagelse
 • Holdning / Treningsdisiplin
 • Delta i organisert trening minimum tre ganger i uken hele året
 • Egentrening, minimum halvparten mengde i forhold til den organiserte treningen
 • Delta på fysisk trening, evt annen idrett i tillegg til tennis

Alle foresatte med barn i konkurransegruppe må være forberedt på 

 • Foreldreengasjement – bidra på turneringer, reiser, etc.  

8.4.2 Nærmere om observasjonsgruppen

Spillere fra 9 år som har vist interesse for turneringsspill kan inviteres til å delta i klubbens observasjongruppe. Deltagelse medfører en kostnad og deltagelse inkluderer ukentlig fystrening, egentreningsbane i helgen, tilbud om morgentrening, faste treningscamper og oppfølging på turneringer (iht turneringsplanen). Spillere i alderen 9-12 er i den såkalte “motoriske gullalder”, en meget viktig alder for utviklingen av tennisspillere. Spillere på dette alderstrinnet bør drive med allsidig ball-lek. På dette alderstrinnet bør spillerne ideelt sett lære alle slag med en full svingbevegelse. Samarbeid med foreldre er viktig.

8.4.3 Konkurransespillere 13-16 år

Fra 13 år kan spillere bli invitert til å delta i Konkurransegruppen. Deltagelse i denne gruppen inkluderer faste ukentlige fystreninger, tilbud om morgentrening, egentreningsbane i helgen, faste treningscamper og oppfølging på turneringern (ihht turneringsplanen).  I treningen bør en i tillegg til teknikk, også legge vekt på strategi, taktikk og spilleforståelse. Det vil bli lagt stor vekt på at spilleren selv følger opp med egentrening. 

Mange av de beste utøverne over 13 år går på tennis ungdomsskole og idrettsgymnas som gir anledning til mer trening. 

8.4.4 Konkurransespillere 17 år og eldre

Denne aldersgruppen vil i stor grad være mer selvstendig og de krever en annen oppfølging enn yngre spillere. Klubben vil i første rekke tilby trening med veiledning og oppfølging under lag turneringer. Spillerne oppfordres til egentrening innenfor spillerens treningsopplegg. Målet for de fleste spillerne er å få tilbud om plass på universitet i USA med tennis- opplegg. Spillere som ønsker å satse på høyeste nivå (WTA, ATP) vil måtte lage egne opplegg, men klubben vil, i den grad det er mulig og økonomisk forsvarlig, støtte slike spillere, f eks med subsidiert baneleie midt på dagen når det er ledig kapasitet.

Klubben ønsker å tilby spillere som enten har spilt på høyere nivå (college tennis eller tilsvarende) og spiller på klubbens elitelag/øvrige seniorlag som er i aldersgruppen 20-35 år, mulighet til å spille gratis som sparring- spillere med klubbens eldre juniorer i konkurransegruppen, samt delta gratis på lag treninger. Disse spillerne forplikter seg til gjengjeld til å delta på klubbens elitelag eller øvrige seniorlag.

8.4.5 Turneringer

Stabekk TK skal være en aktiv turneringsarrangør av turneringer i regi av Norges Tennisforbund. Klubben arrangerer årlig mellom 8-10 turneringer i året. Selv med bistand fra klubbens trenere og daglig leder, er hver turnering avhengig av at medlemmene hjelper til med turneringen vakter og kioskvakter. Trivsels- og turneringskomiteen er ansvarlig for å finne en turneringsansvarlig for hver turnering som sørger for at oppgavene blir jevnt fordelt på medlemmene som deltar i turneringen. 

8.4.6 Lagtennis

Stabekk TK har 4 veteranlag (2 herre og 2 damelag), og 4 seniorlag (2 damelag og 2 herrelag). Klubben betaler påmeldingsavgift for lagene, og refunderer eventuelle reiseutgifter o.l. Lag deltakelse er gratis for spillerne. Lagene er en blanding av spillere fra konkurransegruppen og eldre spillere fra klubben. 

Målet for Stabekk TK er å ha både dame- og herrelag i Eliteserien. 2. lagene bør ideelt være plassert i 1. eller 2. divisjon for å skape en god motivasjon for yngre konkurransespillere. Lagtennis er en god læringsarena for yngre spillere, og en kjærkommen konkurranseform for eldre spillere. Det forventes at konkurranse gruppens eldre juniorspillere, samt sparring spillere i aldersgruppen 20-35 år prioriterer lag turneringer fremfor individuelle turneringer ved kollisjon.

8.5 Godt miljø

Stabekk TK skal tilby aktiviteter som gir et hyggelig miljø for spillere, trenere og ansatte i alle aldre. Anlegget skal være et sted hvor barn og voksne trives. Klubben skal arrangere interne turneringer og samlinger gjennom hele året for klubbens juniorer, samt interne turneringer for våre voksne medlemmer. Godt miljø er viktig for alle medlemmer og de som jobber på klubben. For medlemmer handler det om å føle tilhørighet og føle stolthet for klubben. Det samme gjelder for konkurransespillere som i tillegg yter bedre i et lag. 

8.6 Avsluttende kommentarer

For neste 3-års periode arbeides det videre med å vedlikeholde anlegg og ytterligere forbedre økonomiske rutiner slik at klubben er sikret en sunn drift og et godt anlegg for våre medlemmer. Trenerteamet på klubben er det siste årene satt sammen for å sikre god kvalitativ trening for alle medlemsgruppene i klubben, slik at vi står godt rustet til å nå målene i strategien.